ORLIK2012

Opublikowano: 2018-09-20 19:14, Numer artykułu: 4689 , Autor: M.Dropiewski

GODZINY OTWARCIA ORLIKA W WAKACJE:

OD 28 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2021r.

 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK                                      10.00 – 21.30

SOBOTA – NIEDZIELA                                           10.00 – 18.30

----------------------------------------------------------------------


PROCRDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE
Orlika przy Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Sportowymi
w Bydgoszczy
od dnia 1 marca 2021 roku do odwołania

 

I. Korzystanie z obiektu wymaga przestrzegania ogólnych obostrzeń  obowiązujących podczas pandemii COVID -19 tj.:

a) Przed przybyciem na boisko każdy  w domu powinien być poddany badaniu temperatury ciała. Jeżeli temperatura jest w normie, , nie występują żadne objawy  zarażenia COVID-19, takie jak np.  suchy kaszel to można przyjść na obiekt.

b) Obowiązkowa dezynfekcja rąk po przybyciu na boisko, jak również po zakończeniu zajęć.

c) Obowiązkowy rejestr  osób wchodzących na boisko i wychodzących.

d )Brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego, dostęp wyłącznie do WC (  po skorzystaniu dezynfekcja rąk).

e) Możliwość korzystania z szatni, z zachowaniem zasad sanitarnych.

f) Czas jednorazowej rezerwacji na obiekcie to 60 min. Rezerwacji obiektu można dokonać telefonicznie  w godzinach pracy Orlika pod numerem 600-263-138 wyłącznie dla grup zorganizowanych.

 

g) Zalecany jest bufor  czasowy do 15 minut   w celu bezkontaktowej wymiany grup  ćwiczebnych oraz dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego.

h) Obowiązuje zakaz picia wody z jednej butelki przez kilka osób.

i) Zakaz  wypożyczania i używania „ przechodnich ” narzutek treningowych. Każdy powinien mieć swoją koszulkę lub dwie koszulki w odpowiednich kolorach.

j) Rekomendowane jest  korzystanie  z własnego sprzętu sportowego.

k) W tym samym czasie na obiekcie może przebywać maksymalnie 30 uczestników ( 18 osób na boisku trawiastym i 12 osób na boisku wielofunkcyjnym)  i 2 osoby pełnoletnie ( trener, animator, opiekun) prowadzące zajęcia, z zachowaniem bezpieczeństwa oraz regulaminu obowiązującego na danym obiekcie.

l) Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci korzystających z boiska – ze wzglądu na konieczność  ograniczenia liczby  osób  przebywających w tym czasie  na obiekcie.

m) Osoby uprawiające  rekreacje  lub sport ( w tym trener, opiekun, animator)  na terenie obiektu nie mają  obowiązku  zakrywania twarzy.

n) Po zakończeniu zajęć , rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu.

o) Możliwość  organizowania na obiekcie zawodów/turniejów oraz innych przedsięwzięć o podobnym charakterze.

 

---------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ,,MOJE BOISKO ORLIK 2012”
OPRACOWANY NA CZAS PANDEMII COVID - 19.

 

1.    Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

2.    Warunkiem korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy  Szkole Podstawowej nr 67 z Odziałami Sportowymi w Bydgoszczy jest bezwzględne przestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu oraz stosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.

3.    Zarządcą kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 67 z Odziałami Sportowymi w Bydgoszczy. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu jest wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik.

 

4.    Z uwagi na obowiązujący stan pandemii COVID - 19, organizacja zajęć na obiekcie, uwzględnia wszelkie zalecenia i instrukcje wydawane przez uprawnione w tym zakresie organy, w szczególności Radę Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

5.    Udostępnienie obiektu o charakterze otwartym typu Orlik odbywa się w godzinach od 16.00 do 21.30 (poniedziałek – piątek) i w godzinach od 10.00 do 18.30 (sobota - niedziela) wyłącznie dla grup zorganizowanych , maksymalnie 30 – osobowych ( 18 osób na boisku trawiastym i 12 osób na boisku wielofunkcyjnym) plus 2 pełnoletnich trenerów - osoby prowadzące zajęcia.

 

6.    Rezerwacji obiektu można dokonać telefonicznie pod numerem 600-263-138 w godzinach pracy orlika wyłącznie dla grup zorganizowanych.

7.    Czas jednorazowej rezerwacji na obiekcie to 60 min, po czym następuje 15 - minutowy bufor czasowy między zakończeniem zajęć a użyciem boiska przez kolejnych użytkowników. Zostanie on wykorzystany na dezynfekcję przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które ich użytkowały i zapewnienie bezkontaktowej wymiany użytkowników.

8.    Jako obiekt  rozumiane jest każde boisko osobno, wchodzące w skład kompleksu.

9.    Obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Ćwiczący korzystają  z boiska ze świadomością zagrożeń występujących z związku z trwającą pandemią COVID -19.

10.    W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek z użytkujących obiekt, niezwłoczna jest izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu, a także Zarządcy kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”.

11.    Korzystanie z obiektu wymaga przestrzegania ogólnych obostrzeń obowiązujących podczas pandemii COVID - 19 tj.:

a)   Możliwość  organizowania na obiekcie zawodów/turniejów oraz innych przedsięwzięć o podobnym charakterze,
b)   W tym samym czasie na obiekcie może przebywać maksymalnie 30 uczestników ( 18 osób na boisku trawiastym i 12 osób na boisku wielofunkcyjnym)  i 2 osoby pełnoletnie ( trener, animator, opiekun) prowadzące zajęcia, z zachowaniem bezpieczeństwa oraz regulaminu obowiązującego na danym obiekcie.
c)   Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci korzystających z boiska – ze względu na konieczność ograniczenia liczby osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.
d)   Na ogrodzonym terenie obiektu nie przewiduje się miejsca dla publiczności.
e)   Zalecane jest korzystanie przez użytkowników z własnego sprzętu sportowego.
f)   Możliwość korzystania z szatni, z zachowaniem zasad sanitarnych.
g)   Brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego, dostęp wyłącznie do WC.
h)   Niezwłoczne informowanie trenera, animatora, opiekuna o wszelkich uszkodzeniach      urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo,
i)   Osoby uprawiające rekreacje lub sport (w tym trener, opiekun, animator) na terenie obiektu nie mają obowiązku zakrywania twarzy.
j)   Obowiązkowa dezynfekcja rąk po przybyciu na boisko, jak również po zakończeniu zajęć.
K )  Po zakończeniu zajęć, rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu.

12.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a)    wprowadzania (wnoszenia) i użytkowania sprzętu niezwiązanego z przeznaczeniem boisk (np. roweru, motoroweru, deskorolki, rolek),
b)    przebywania na terenie po zamknięciu Orlika,
c)    niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk,
d)    wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e)    palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz innych używek,
f)    zaśmiecania obiektu,
g)    przeszkadzania w zajęciach,
h)    zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
i)    wprowadzania zwierząt,
j)    korzystania z obiektu bez zgody pracownika szkoły, animatora,
k)    przebywania na obiekcie osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

13.    Zarządca kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.

14.    Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

15.    Przed zajęciami, trener, animator, opiekun prowadzący, ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.

16.    Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do Zarządcy obiektu.

17.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.