Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 67 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony WWW.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Sportowymi im. Andrzeja Szwalbego
Marcina Kromera 11
85-790 Bydgoszcz
tel.: 523441818
e-mail: sp67@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Mirowska, sp67@edu.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 344 18 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne od strony ul. Jarużyńskiej (z dyżurką) bez utrudnień, umożliwia dostęp do Szkoły Podstawowej nr 67. Wejście boczne również od ul. Jarużyńskiej umożliwia dostęp do najniższego poziomu budynku - szatni. Wejście boczne od ul. M. Kromera umożliwia dostęp do oddziałów przedszkolnych.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek bez wind. Nieograniczony dostęp do korytarzy wewnątrz budynku.

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Platforma przy wejściu głównym do budynku, pochylnia wewnętrzna przy hali sportowej. Informacje głosowe, pętle indukcyjne - nie stosuje się.

4.Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Parking przed budynkiem szkoły, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5. Prawo wstępu z psem asystującym i ewentualne uzasadnione ograniczenia.

Brak ograniczeń.

6. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak

7. Inne informacje.

Toaleta z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na wózku - przy szatni w budynku szkoły.