PEDAGOG

Opublikowano: 2018-09-20 19:02, Numer artykułu: 4684 , Autor: M.Dropiewski

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 2018/2019:

 

 

mgr Dagmara Betlejewska

 

poniedziałek 11.30-14.30

wtorek 10.30-14.30

środa 8.00-13.00

czwartek 9.00-12.30

piątek 10.00-14.30

mgr Eleonora Janowicz

 

poniedziałek 8.00-12.30

wtorek 8.00-12.30

środa 11.15-15.15

czwartek 11.15-15.15

piątek 8.00-11.00

 

  

 

Szkolny Klub Profilaktyki BORPA przy SP nr 67:

czwartek 14:30 – 16:30

Warsztat z rodzicami "Akademia Profilaktyki Rodzica" BORPA

przy SP nr 67:

w zależności od potrzeb

Punkt Interwencji Szkolnej "WRÓĆ" BORPA przy SP 67:

godziny wewnętrzne- do dyspozycji rodzica i pedagoga

 

Realizowane programy wychowawczo – profilaktyczne:

 – "Spójrz inaczej" A. Kołodziejczyka

– "Trzeci Elementarz, czyli program 7 kroków" – prowadzące: Karina Broda, Dagmara Betlejewska, Eleonora Janowicz.

Nagrody w profilaktyce:

–   "Żyj, nie ulegaj, walcz", organizator ZS nr 7:

I miejscew kategorii praca plastyczna – Wiktoria Damer, opiekun: Agnieszka Sulej-Kowalska,

II miejscew kategorii film – Magda Jamiołkowska,

–   "Obrona cywilna wokół nas", organizator Wydział Zarządzania Kryzysowego UM:

Wyróżnienie w kategorii film- Michał Pleskacz i Przemysław Borkowski,

III m-ce – Wiktoria Damer

– "Masz szanse, wygraj życie", organizator Komenda Wojewódzka:

I m-ce- Grupa WAKEMA (Wiktoria Damer, Anna Niedźwiedzka, Klaudia Michalak, Ewa Skonieczna, Michał Pleskacz, Joanna Sarnowska)

–     Kampania "Zachowaj trzeźwy umysł", organizator Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych we współpracy z BORPA:

Laureatka- Alicja Domian

 

Zajęcia specjalistyczne prowadzone przez pedagoga szkolnego SP 67 dla uczniów i rodziców klas 0 – 7:

Zajęcia korekcyjno-kompenasacyjne dla uczniów z dysleksją rozwojową (indywidualne i grupowe) z elementami Kinezjologii Edukacyjnej

P. Dennisona

Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów

Indywidualna opieka pedagogiczna nad uczniami

Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców

Indywidualne spotkania z rodzicami

Warsztaty dla rodziców "Akademia profilaktyki"

Realizacja Programu Profilaktycznego "Trzeci Elementarz,czyli Program Siedmiu Kroków"

Program Profilaktyczny "Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie"

Program profilaktyczny "Jak żyć z ludźmi"

Zadania, które w myśl najnowszego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały przypisane szkolnemu pedagogowi szkolnemu.

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez dotarcie do wszystkich rodziców z informacją o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy
 • współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego (np. MOPS, Caritas, instytucje samorządowe, fundacje, proboszczowie parafii i.in.);
 • poszukiwanie sponsorów;
 • dyskretne monitorowanie sytuacji materialnej uczniów;
 • czuwanie nad właściwym dysponowaniem środkami uzyskanymi przez rodzinę na pomoc materialną dla dziecka.
 • realizacja zadania związanego z dokumentacją, wypłatą środków na wyprawkę szkolna i stypendium szkolne

 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi. Udzielają jej nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, a w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.
Warto zauważyć, że katalog osób mogących udzielać uczniom w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie ma charakteru zamkniętego. W zależności więc od potrzeb mogą jej udzielać również inni specjaliści. To dyrektor placówki odpowiada za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, a pomoc ta musi być dostosowana do realnych potrzeb.
A oto wykaz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Klasy terapeutyczne

Dla kogo organizowane: uczniowie wykazujący jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagający dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
Na jakiej podstawie: opinia PPP, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
Prowadzący: nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.
Ilość uczestników: do 15 uczniów.
Czas trwania pojedynczej jednostki: nauczanie jest prowadzone według realizowanych w danej szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Dla kogo organizowane: uczniowie szczególnie uzdolnieni. Zajęcia te prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą pomocy.
Prowadzący: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć .

Ilość uczestników: do 8 uczniów.
Czas trwania pojedynczej jednostki: 45 minut.

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Dla kogo organizowane: uczniowie mający trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą pomocy.
Prowadzący: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
Ilość uczestników: do 8 uczniów.
Czas trwania pojedynczej jednostki: 45 minut.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dla kogo organizowane: uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Na jakiej podstawie: opinia PPP, rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą pomocy
Prowadzący: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć .

Ilość uczestników: do 5 uczniów.
Czas trwania pojedynczej jednostki: 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

 

Zajęcia logopedyczne

Dla kogo organizowane: uczniowie z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą pomocy.
Prowadzący: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
Ilość uczestników: do 4 uczniów.
Czas trwania pojedynczej jednostki: 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

Zajęcia socjoterapeutyczne, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Dla kogo organizowane: uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą pomocy.
Prowadzący: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
Ilość uczestników: do 10 uczniów.
Czas trwania pojedynczej jednostki: 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

 

Warsztaty, porady i konsultacje

Te formy pomocy prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

Porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli

Działania te mają wspierać rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.