ORLIK2012

Opublikowano: 2018-09-20 19:14, Numer artykułu: 4689 , Autor: M.Dropiewski

 

GODZINY OTWARCIA ORLIKA:

(OD 1 MARCA DO 21 CZERWCA oraz OD 1 WRZEŚNIA DO 30 LISTOPADA)

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 16:00 – 21:30

SOBOTA – NIEDZIELA 10:00 – 19:00

INFORMACJA:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z obiektu korzystają uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Sportowymi

oraz Towarzystwa Salezjańskiego.

 

Osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i bezwzględnego stosowania jego postanowień.

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Sportowymi

1. Obiekt jest ogólnodostępny dla dzieci, młodzieży szkolnej, oraz osób dorosłych. 

2. Wstęp jest bezpłatny.

3. Z obiektu należy korzystać zgodnie z warunkami technicznymi eksploatacji.

4. Kompleks czynny jest codziennie, ( od marca do listopada )w godzinach 8:00 – 21:30, a w dni wolne od pracy (soboty, niedziele ) w godzinach  10:00 – 19:00 Wszystkie grupy zobowiązane są do opuszczenia boisk na 15 minut przed zamknięciem obiektu( czynności porządkowe).

5. W czasie roku szkolnego, w dni robocze, w godzinach  8:00 – 16:00  kompleks udostępniony jest wyłącznie grupom zorganizowanym placówek oświatowych. 

6. Zajęcia prowadzone w godzinach określonych w punkcie 4 odbywają się  pod nadzorem animatora, lub innej uprawnionej osoby.

7. Harmonogram zajęć prowadzi animator. Korzystanie z obiektu jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z animatorem i wpisaniu do harmonogramu, lub rejestru użytkowników.

8. Przedstawiciel zespołu osób korzystających z boisk zobowiązany jest do pozostawienia dokumentu tożsamości u animatora na czas korzystania z obiektu.

9. Dorośli mogą korzystać z obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym terminu wejścia na obiekt i pod warunkiem , że w danym czasie nie będą zarezerwowane w harmonogramie zajęcia dla dzieci i młodzieży.

10. Jednocześnie z obiektu może korzystać do 40 osób, w tym z boiska do piłki nożnej do 20 osób,  z boiska do koszykówki do 20 osób. Na ogrodzonym terenie obiektu nie przewiduje się miejsca dla publiczności.

11. Teren kompleksu jest objęty ciągłym monitoringiem.

12. Korzystający z boisk są zobowiązani do zachowania porządku i czystości na całym obiekcie, przestrzegania przepisów bhp i p.poż, podporządkowania się poleceniom animatora i pracowników obsługi oraz zachowywania się w sposób kulturalny.

13. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie zajęć zobowiązana jest przed ich rozpoczęciem do sprawdzenia stanu technicznego boiska. Ewentualne nieprawidłowości należy zgłaszać bezzwłocznie zarządzającemu.

14. Administrator kompleksu boisk nie ponosi odpowiedzialności za: 

– bezpieczeństwo osób naruszających niniejszy regulamin,

– szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich,

– rzeczy pozostawione bez opieki. 

15. Za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów podczas zorganizowanych zajęć sportowo rekreacyjnych, odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

16. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z boisk wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

17. Osoby korzystające z boisk ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia.

18. Z boisk można korzystać w odpowiednim, zamiennym ,czystym obuwiu sportowym. Może to być obuwie z gumowymi spodami (tenisówki trampki itp.). Kategorycznie zabrania się używania obuwia z metalowymi korkami, czy kolcami.

19. Na terenie obiektu i w jego najbliższym otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz: 

– spożywania alkoholu,

– palenia tytoniu,

– używania środków odurzających,

– przebywania będąc pod wpływem ww. środków,

– żucia gumy

– jazdy na deskorolkach, rowerach, motorowerach i innych pojazdach mechanicznych, 

– zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

– niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

– wprowadzania wózków dziecięcych, zwierząt

– wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

– korzystania z boisk bez zgody zarządzającego,

– przebywania i korzystania z boisk poza godzinami otwarcia,

Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i z płyty boiska czuwa instruktor środowiskowy, który ma prawo przerwać zajęcia i wyprosić poza obiekt osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu. 

Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu może być skierowane do postępowania karnoadministracyjnego (z art.51 § 1 i 2 Kw, art. 54 Kw) a w szczególnych przypadkach na drogę postępowania karnego.