LOGOPEDA

Opublikowano: 2018-09-20 18:58, Numer artykułu: 4683 , Autor: M.Dropiewski

LOGOPEDA, OLIGOFRENOPEDAGOG

    mgr Magdalena Zdunkiewicz

 

 

 

 

 

Poniedziałek

1200 – 1500

Wtorek

800 – 1300

Środa

1200 – 1500

Czwartek

900 – 1400

Piątek

800 – 1200

20160914_122318_burst01

 

 

 

 

2. ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO

DIAGNOZA

  1. Określa rodzaj i stopień nasilenia wady mowy oraz przyczyny jej powstania. Pozwala na zaprogramowanie odpowiedniej terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb dziecka. Badanie diagnostyczne obejmuje:

–  Ocenę rozwoju mowy

–  Ocenę słuchu fonematycznego

–  Ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, czucia narządów mowy

–  Ustalenie rodzaju nieprawidłowo artykułowanych głosek oraz sposobu ich wymawiania

–  Ustalenie przyczyn zaburzeń artykulacji

–  Ocenę wpływu wady wymowy na proces komunikowania się i ogólne funkcjonowanie dziecka w szkole i poza szkołą

2. Diagnozowanie logopedyczne:

–   Badania przesiewowe w klasach 0 i I SP

–   Badania przesiewowe w klasach I GIM (integracyjna i terapeutyczna)

–   Badania indywidualne

–   Wywiady z rodzicami

–   Konsultacje ze specjalistami (laryngolog, foniatra, ortodonta, chirurg, neurolog, psycholog, pedagog)

 

TERAPIA

  1. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej:

–  Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej

–  Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy

–  Doskonalenie wymowy już ukształtowanej

–  Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń

–  Usprawnianie techniki czytania i pisania

–  Trening kompetencji komunikacyjnej

2. Etapy pracy w terapii zaburzeń artykulacji:

–  Przygotowawczy, którego celem jest usprawnienie narządów mowy i słuchu;

–  Właściwej pracy logopedycznej, tj. wywołanie w izolacji prawidłowej artykulacji zaburzonej głoski;

–  Utrwalania wywołanego dźwięku, w izolacji, w sylabach, wyrazach (we wszystkich możliwych pozycjach), zdaniach, krótkich tekstach i różnorodnym materiale językowym;

–  Automatyzacji wywołanego dźwięku, polega na oderwaniu od świadomości faktu wymowy, dzięki utrwaleniu wzorców kinestetyczno – ruchowych i autokontroli słuchowej.

3. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną:

–  Ćwiczenia ortofoniczne, logorytmika

–  Ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego, pamięci słuchowej i autokontroli słuchowej

–  Ćwiczenia prawidłowej fonacji i emisji głosu, poprawnej dykcji

–  Ćwiczenia orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej

–  Ćwiczenia koncentracji uwagi

4.   Prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

PROFILAKTYKA

  1. Profilaktyka logopedyczna ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju językowego dziecka. Zastosowana u małych dzieci pozwala na uniknięcie często żmudnej i długotrwałej terapii w starszym wieku. Profilaktyka logopedyczna, czyli skuteczne zapobieganie wadom wymowy poprzez wczesną interwencję logopedyczną oraz stymulację prawidłowego rozwoju językowego, obejmuje:

–  Eliminację czynników mogących zakłócić naturalny proces rozwoju mowy

–  Usprawnianie motoryki i kinestezji (czucia) narządów mowy

–  Doskonalenie słuchu fonemowego i autokontroli słuchowej

–  Ćwiczenia oddechowe

2. Podejmowane działania profilaktyczne:

–  Profilaktyczne zajęcia logopedyczne w oddziałach "0"

–  Warsztaty z zakresu komunikacji językowej dla uczniów gimnazjum

–  Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki

–  Konsultacje logopedyczne

3. ETAPY ROZWOJU MOWY DZIECKA

POWSTAWANIE POSZCZEGÓLNYCH GŁOSEK W PROCESIE ROZWOJU MOWY DZIECKA

WIEK DZIECKA

ARTYKULACJA GŁOSEK

pierwsze miesiące życia

głużenie – powstają przypadkowe dźwięki

ok. 6 miesiąca życia

gaworzenie – powtarzanie usłyszanych dźwięków

1 – 2 rok życia

pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba
dziecko wymawia samogłoski : a, o, u, i, y, e, oraz spółgłoski: p, pi, b, bi, m, mi, d, t, n.

2 – 3 rok życia

pojawiają się proste zdania, dziecko wymawia samogłoski: ę, ą, i spółgłoski: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, j, ł, s, z, c, dz.

4 – 5 rok życia

pojawia się głoska r, czasem głoski sz, ż, cz, dż.

5 – 6 rok życia

utrwalane są głoski sz, ż, cz, dż, pojawia się r lub jest już utrwalana

7 rok życia

opanowana technika mówienia

 

4. NAJCZĘSTSZE PROBLEMY LOGOPEDYCZNE WŚRÓD NASZYCH UCZNIÓW

W klasach 0-3 SP:

–  Niedokształcony lub zaburzony słuch fonematyczny,

–  Wady wymowy (zwykle rozwojowe) ? seplenienie, reranie, mowa bezdźwięczna,

–  Opóźniony rozwój mowy,

–  Zaburzona koordynacja słuchowo ? ruchowa.

W klasach 4-6 SP

–  Wady artykulacyjne (spowodowane brakiem lub nieskuteczną terapią)- głównie rotacyzm, zakłócenia dźwięczności, nieprawidłowa realizacja głosek detalizowanych oraz zmiękczeń.

–  Wady wymowy odzwierciedlające się w mowie pisanej.

–  Niepłynność mowy.

W klasach 1-3 GIM

–  Jąkanie,

–  Niestaranna wymowa (wady wymowy w mowie potocznej przy prawidłowej realizacji podczas kontroli),

–  Rotacyzm,

–  Wymowa międzyzębowa.

5. LOGOPEDA POLECA

6.  Podręczny słowniczek rodzica

 

Podręczny słowniczek rodzica


–  Artykulacja – ruchy narządów mowy (języka, warg, policzków oraz szczęk) konieczne do wymawiania głoski; czyste, wyraziste realizowanie dźwięku.

–  Diagnoza – rozpoznanie i nazwanie stanu psychofizycznego danego człowieka dokonywane za pomocą różnych metod i środków.

–  Dojrzałość szkolna – poziom rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia nauki w szkole (prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny).

–  Dyslalia – zniekształcanie dźwięków mowy (głosek) w następstwie różnych przyczyn (ośrodkowych, obwodowych, środowiskowych).

–  Fonacja – wydobywanie głosu przez człowieka.

–  Foniatria – dziedzina laryngologii zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń narządu głosu i mowy.

–  Głoska – jednostka fonetyczna; najmniejszy słyszalny dźwięk mowy.

–  Grafomotoryka – ruchy dłoni potrzebne do czynności pisania.

–  Koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa – synchronizacja zmysłów z wykonywanym ruchem, potrzebna do nauki pisania i czytania (oko-ucho-ręka potrafi jednocześnie wykonać różne czynności).

–  Logopeda – specjalista zajmujący się kształtowaniem mowy, zapobieganiem zaburzeniom mowy i ich usuwaniem.

–  Motoryka – zdolność organizmu do wykonywania ruchów, całokształt ruchów ciała (motoryka artykulacyjna ? ruchy narządów mowy).

–  Mowa – zasób wyrazów, wyrażeń i zwrotów używanych przez człowieka w celu porozumiewania się; zdolność mówienia; sposób mówienia.

–  Narządy mowy – część organizmu ludzkiego, która pełni funkcję wytwarzania dźwięków mowy.

–  Norma rozwojowa języka – swoiste formy językowe adekwatne do wieku życia dziecka.

–  ORM – opóźniony rozwój mowy, gdy mowa dziecka wykształca się później, niż u rówieśników.

–  Percepcja słuchowa – prawidłowy odbiór dźwięków mowy, składają się na nią: słuch fizyczny, słuch muzyczny oraz słuch fonematyczny.

–  Percepcja wzrokowa – spostrzeganie wzrokowe, analiza i synteza wzrokowa uwarunkowana prawidłowym wzrokiem fizycznym.

–  Rozwój poznawczy – rozwój takich funkcji poznawczych jak: spostrzeganie, pamięć, uwaga, mowa, myślenie przyczynowo-skutkowe.

–  Słuch mowny (fonematycznofonetyczny) – zdolność do wyodrębniania i identyfikacji dźwięków mowy.

–  Wada wymowy – wszelkie odstępstwa od normy fonetycznej danego języka.

–  Terapia pedagogiczna – oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich konsekwencji.

7.     Przydatne adresy w Internecie

 

www.logopeda.pl

www.logopedia.net.pl

www.wartoft.nu/produkter/sebran/sebran.exe

Bajka o Kapturkowym Czerwonku

Wędzidełko językowe, czyli – rola małego tworu podjęzykowego

Seplenienie – jąkanie – reranie – Polacy potrzebują logopedów

Wersje demonstracyjne programów "komlogo"

 

  8.  Pomysły na jesienno-zimowe wieczory

– Układanie puzzli własnoręcznie zrobionych z np. rodzinnych zdjęć, z kolorowych gazet, wykorzystanych fragmentów kolorowanek itp. (do kupienie są gotowe matryce puzzli do samodzielnego rysowania).

– Kalambury rodzinne (pokazywane, rysowane lub z pomocą gotowych kart).

– Zabawa z produktami spożywczymi:

Masa solna – gotowe formy zostawić na kaloryferze do wyschnięcia lub wysuszyć w piekarniku;

"Glutek? " mąka ziemniaczana rozpuszczona w wodzie (zabawy od płynnej masy do twardej formy);

Produkty sypkie (sól, kaszka, kasza itp.) rozsypane na równym podłożu ? rysowanie palcem;

Wspólne wymyślanie "nowych potraw" – produkcja wraz z degustacją!

– Obrysowywanie postaci (1:1) na rolkach papieru i tworzenie własnych modeli,

– Malowanie "częściami ciała"- stopą, dłonią, palcami (odpowiednimi farbami lub zrobionymi samodzielnie z mąki, wody i barwników spożywczych), malowanie "oddechem".

– "Domowy detektyw" – poszukiwanie skarbów, ukrytych przedmiotów, rysowanie mapy itp.

– Wyszukiwanie przedmiotów na daną głoskę podczas zakupów w sklepach.

– itp., itd?